Platni promet sa inostranstvom

Ziraat Bank Montenegro pruža sve usluge vezane za platni promet u inostranstvu na brz, kvalitetan i siguran način sa najkonkurentnijim tarifama. Usluge se pružaju svim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost u skladu sa propisima i ugovorom o otvaranju i vođenju računa zaključenim sa bankom.

Platni promet sa inostranstvom se obavlja preko računa Ziraat Banke Montenegro kod korespondentnih banaka u inostranstvu. Zadovoljstvo nam je ponuditi Vam naše usluge sa kojima sve vrste priliva iz inostranstva direktno knjižimo na vaš račun isti dan.

Sva ino plaćanja sa obezbijeđenim pokrićem i plaćenom provizijom kao i odgovarajućom dokumentacijom:

 • primljena do 14:30 izvršavaju se istog radnog dana valuta T+0
 • primljena poslije 14:30 izvršavaju se narednog radnog dana sa valutom T+1

Provizija za ovu vrstu posla naplaćuje se u skladu sa važećom Tarifom naknada Banke.

Forma zahtjeva za izvršenje međunarodne platne transakcije

U nastavku možete preuzeti formu za međunarodnu platnu transakciju. 

Forma je dostupna na tri jezika (crnogorski, engleski i turski).

Navedenu formu klijent može koristiti prilikom iniciranja međunarodne platne transakcije.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija rezidentnih pravnih lica

1. Rješenje o registraciji u Centralni registar privrednog suda, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ako je za njega registrovanje propisano;

Rješenje ne smije da bude starije od tri mjeseca osim u slučaju kada nije bilo promjena u Rješenju u odnosu na ono koje je preuzeto sa sajta CRPS;

2. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako za njega registrovanje nije propisano;

3. Izvod iz zakona, ako se osniva neposredno na osnovu zakona, odnosno ako se registracija ne vrši kod Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS-a) ili nadležnog organa.

4. Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnostima ukolilko djelatnost nije upisana u Rješenju;

5. Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva, ako je takva registracija propisana;

6. Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje podnosioca zahtjeva, ako to lice nije određeno u aktu o registraciji, odnosno u zakonu ili drugom propisu na osnovu kojeg se vrši osnivanje tog lica;

7. Ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva – OP obrazac;

8. Statut, ako je njegovo donošenje predviđeno zakonom;

9. Fotokopije identifikacionog dokumenta svih fizičkih lica navedenih u podacima registracije (CRPS) – osnivači i ovlašćena lica, kao i lica ovlašćena za potpisivanje u KDP.

Ostalu dokumentaciju možete dobiti u prostorijama Banke:

1) Zahtjev za otvaranje računa

2) KDP-Karton deponovanih potpisa

(Obavezno lično prisustvo potpisnika. Potpisnici mogu biti sva lica koje zakonski zastupnik privrednog subjekta imenuje za raspolaganje sredstvima na računu).

3) Okvirni ugovor:

 • Opšti uslovi poslovanja za transakcione račune pravnih lica i preduzetnika.
 • Odluka o naknadama za usluge platnog prometa (tarife).
 • Kursna lista Banke koja važi na dan primjene.
 • Terminski plan izvršenja transakcija i
 • Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa klijenta kod Ziraat Banke Montenegro.

4. PEL Obrazac tj. "Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica".

5. Obrazac "Podaci o osnivačima pravnog lica, za koje se otvara račun".

6. Obrazac "Podaci o osnivaču - pravnom licu i njegovim osnivačima pravnim i fizičkim licima (podaci o osnivačevim osnivačima)".

7. Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke (po jedan obrazac za svaki račun).

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija nerezidentnih pravnih lica

Uz zahtjev za otvaranje deviznog računa nerezidentnog pravnog lica neophodna je sledeća dokumentacija:

1. Izvod iz registra u kome je pravno lice - nerezident upisan u državi u kojoj ima registrovano sjedište ili, ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar – drugi validni dokument o osnivanju u skladu sa propisima države sjedišta, na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja.

Navedeni dokument se dostavlja u originalu ili kao kopija ovjerena od nadležnog organa i prevedena na crnogorski jezik, ne stariji od tri mjeseca;

2. Ovjeru potpisa ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva;

3. Popunjeni karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rješenja o registraciji pravnog lica – nerezidenta u državi sjedišta i lica na koje je ovlašćeno lice prenijelo pravo potpisivanja, odnosno iz drugog validnog dokumenta o osnivanju, ovjeren pečatom kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje

Banka klijentu daje sledeće obrazce koje je obavezan da popuni:

 • PEL obrazac (politički eksponirano lice) .
 • Podaci o osnivačima pravnog lica
 • Podaci o osnivačevim osnivačima
 • Podaci o licima koja će podizati izvode i donositi naloge na izvršenje kod Banke.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: +382 20/442 200