Obavještenje: Banka vrši izmjene opštih uslova poslovanja

Dragi klijenti, 

U skladu sa zahtjevima definisanim Zakonom o Izmijenjeni Zakona o platnom prometu i drugim podzakonskim aktima Centralne banke Crne Gore izvršena je obavezna izmjena Opštih uslova poslovanja za transakcione račune fizičkih lica (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Opšti uslovi poslovanja će se primjenjivati od 08.04.2024. Izmjenama Opštih uslova ne mijenjaju se cijene usluga Banke već se, u skladu sa Zakonom, dodatno unaprijeđuje vaša zaštita kao klijenta Ziraat bank Montenegro AD.

U nastavku navodimo izmjene koje ćete naći u novim Opštim uslovima:
- Banka je u obavezi da, u slučaju da nijeste zadovoljni odgovorom Banke na vaš prigovor, vas uputi na mogućnost podnošenja prigovora Centralnoj banci Crne Gore kao i na mogućnost alternativnog rješavanja sporova u skladu sa posebnim zakonima; 
- Imate pravo da koristite usluge drugih pružalaca platnih usluga koji pružaju informaciju o računu koji je otvoren i vodi se kod Ziraat banke koja je u obavezi da pruži informacije kojima raspolaže. 
- Imate pravo da, preko drugog, licenciranog pružaoca platne usluge, inicirate platnu transakciju na teret vašeg transakcionog računa koji je otvoren i vodi se kod Ziraat banke; 
- U slučaju neautorizovane platne transakcije ili u slučaju izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta čiji ste vi vlasnik/korisnik vaša potencijalna odgovornost smanjuje se sa 150 eura na 50 eura; 
- Unaprijeđenje sigurnosnih standarda za iniciranje i obradu vaših elektronskih platnih transakcija 
Od 08.04.2024. postojeći servis elektronskog bankarstva biće unaprijeđen sa novom verzijom aplikacije koja posjeduje bolje sigurnosne standarde i unaprijeđeni interfejs.
Ukoliko  imate bilo kakvih pitanja oko izmijenjenih Opštih uslova, možete se telefonski javiti na broj  +382 20 442 200, putem elektronske pošte na e-mail https://www.ziraatbank.me/sr/contact  kao i dolaskom u najbližu filijalu Banke.

Ako nijeste saglasni sa predloženim izmjenama Opštim uslovima poslovanja, možete, bez otkaznog roka i bez plaćanja naknade, otkazati Okvirni ugovor na način kako je to predviđeno ugovorom kojeg ste zaključili sa Bankom.

Vaša Ziraat banka