Krediti

Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti su krediti sa rokom otplate do 12 mjeseci. Ova vrsta kredita omogućava pravnim licima prevazilaženje obaveza između priliva i odliva sredstava, održavanje kontinuiteta poslovnog procesa i tekuće likvidnosti.

Obzirom na prethodne namjene, način korištenja sredstava i povrata istih, možemo odobravati:

 • Kratkoročne Revolving kredite
 • Kratkoročni krediti pokriveni 100% depozitom
 • Overdraft krediti – dozvoljeno prekoračenje po transakcionom računu

Dokumentacija neophodna za razmatranje kreditnog zahtjeva:

 • statusna dokumentacija
 • zahtjev za kredit,
 • set finansijskih izvještaja (izvještaji za prethodna tri obračunska perioda),
 • dokumenti u vezi instrumenata osiguranja – kolaterala,
 • investicioni projekat, ukoliko se radi o investicionom kreditu
 • dodatna dokumentacija na zahtjev Banke

Instrumenti obezbjeđenja mogu biti:

 • novčani depozit
 • garancija
 • hipoteka
 • zaloga
 • mjenica
 • ostalo
 • više gore navedenih kolaterala

Dugoročni krediti

Dugoročni krediti se odobravaju na period od 13 do 120 mjeseci, za finansiranje dugoročnih potreba pravnih lica, malih i srednjih kao i velikih privrednih subjekata.

Ponuda naše banke obuhvata sledeću lepezu dugoročnih kredita:

 • Dugoročni Krediti pokriveni 100% depozitom, sa fiksnom kamatnom stopom, do 84 mjeseca
 • Kredit za trajna obrtna sredstva, sa fiksnom kamatnom stopom, do 36 mjeseci
 • Poljoprivredni krediti, sa fiksnom kamatnom stopom, do 36 mjeseci
 • Poljoprivredni krediti, sa varijabilnom kamatnom stopom, do 120 mjeseci
 • Investicioni krediti, sa fiksnom kamatnom stopom, do 36 mjeseci
 • Investicioni krediti, sa varijabilnom kamatnom stopom, do 120 mjeseci
 • Dugoročni krediti za ostale namjene.

Dokumentacija neophodna za razmatranje kreditnog zahtjeva:

 • statusna dokumentacija
 • zahtjev za kredit
 • set finansijskih izvještaja (izvještaji za prethodna tri obračunska perioda)
 • dokumenti u vezi instrumenata osiguranja – kolaterala
 • investicioni projekat, ukoliko se radi o investicionim kreditima
 • dodatna dokumentacija na zahtjev Banke

Instrumenti obezbjeđenja mogu biti:

 • novčani depozit
 • garancija
 • hipoteka
 • zaloga
 • mjenica
 • ostalo
 • više gore navedenih kolaterala

Uslovi odobravanja kredita, kao što su visina iznosa kredita, visina kamatne stope i naknade, rok otplate kredita, elementi kolaterala i drugi uslovi, za sve vrste kratkoročnog i dugoročnog finansiranja, odredjuju se od strane ovlašćenih tijela Banke, u skladu sa sprovedenom finansijskom analizom i bonitetom, ostvarenim prometom po transakcionom računu kod Banke, instrumentima osiguranja, kreditnoj te iskustvenoj istoriji u radu sa Klijentom.