Fond za Zaštitu Depozita

Ziraat Bank Montenegro AD zadovoljava sve uslove Fonda za zaštitu depozita koji garantuje za uloge do 50.000,00 eura.