Depoziti po viđenju

U Ziraat Bank Montenegro AD lako možete postati korisnik transakcionog računa putem kojeg možete obavljati sve transakcije u platnom prometu unutar Crne Gore. Namjenjen je kako rezidentima tako i nerezidentima u Crnoj Gori.

Osim transakcionog računa, u Ziraat Bank Montenegro AD pravna lica mogu otvoriti devizni račun u valutama kao što su euro i američki dolar.

Potrebna dokumentacija:

1. Izvod o registraciji koji izdaje Centralni registar Privrednog suda (CRPS), npr.

Izvod o registraciji ne smije biti stariji od 3 mjeseca, ukoliko nije bio promjena u poređenju sa izvodom koji je dostupan na web stranici Centralnog registra.

2. Osnivačni akt izdat od strane nadležnog organa ukoliko registracija nije potrebna;

3. Izvod iz zakona, ukoliko je prilikom osnivanja firme korišćen, a ukoliko registracija nije nije potrebna od strane Centralnog registra Privrednog suda ili nekog drugog nadležnog organa;

4. Obrazloženje o djelatnosti;

5. Akt o registraciji sa poreskim identifikacionim brojem firme, ukoliko je registracija na taj način potrebna;

6. Akt o imenovanju lica zaduženog za zastupanje firme, ukoliko ta osoba nije imenovana u aktu o registraciji;

7. OP obrazac putem kojeg se ovjeravaju potpisi ovlašćenih lica u firmi;

8. Memorandum firme, ukoliko se prema zakonu zahtijeva;

9. Kopije ličnih dokumenata svih fizičkih lica koja su navedena u izvodu iz CRPS-a – osnivači, ovlašćena lica kao i lica koja će se naći na kartonu deponovanih potpisa.

Ostala potrebna dokumentacija:

1. Zahtjev za otvaranje računa

2. Karton deponovanih potpisa

(Obavezno je prisustvo svih lica koji su potpisnici. Potpisnici mogu biti sve osobe koje je ovlašćeni zastupnik firme ovlastio da mogu raspolagati sredstvima sa računa)

Sadržina ugovora:

  • Opšti uslovi za transakcione račune pravnih lica i preduzetnika
  • Odluka o tarifama za usluge Banke
  • Kursna lista banke koja važi na dan njene primjene
  • Vrijeme predviđeno za izvršavanje platnih transakcija
  • Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa kod Ziraat Bank Montenegro AD

1. Obrazac za utvrđivanje politički eksponiranog lica (Obrazac PEL)

2. Obrazac o osnivačima pravnog lica za koje se račun otvara;

3. Obrazac sa podacima o osnivačima – pravnih i fizičkih lica

4. Podaci o osobama koje će preuzimati izvode sa transakcionog računa u prostorijama Banke i vršiti predaju naloga za izvršavanje platnih transakcija kod Banke (jedna kopija za svaki račun)