Bankarske garancije

Ziraat Bank Montenegro AD nudi široki spektar usluga svojim korisnicima, uključujući i dokumentarno poslovanje kroz proizvode kao što su garancije i akreditivi.

Bankarske garancije

Garancija je obaveza putem koje Banka, na ime klijenta, se obavezuje da će platiti iznos naveden u garanciji imaocu garancije, pod uslovom da su obaveze po osnovu garancije ispunjene.

Bankarske garancije se mogu svrstati po različitim kriterijumima, npr. Prema prirodi ugovorne obaveze, uslova plaćanja, predmeta garancije itd.

Imajući u vidu bankarsko iskustvo, Banka nudi sledeće tipove garancija pod uslovom da je sva potrebna dokumentacija predata u skladu sa propisanom procedurom:

Nostro garancije

1. Činidbene garancije, grupa garancija po kojima Banka garantuje imaocu garancije ispunjenje svih aktivnosti preduzetih od strane naručioca garancije (klijenta). To su:

  • Carinska garancija
  • Tenderske garancije
  • Garancija za avansno plaćanje
  • Činidbena garancija sa spečifičnom obavezom i
  • Druge činidbene garancije.

2. Plative garancije – najšire korišćeni oblik garancije za obezbeđivanje sigurnosti plaćanja za kupovinu robe izdatu od strane Banke na zahtjev naručioca garancije – klijenta u korist korisnika garancije – prodavca.

Loro garancije

Garancije primljene od strane inostranih banaka u ime njihovih klijenata u okviru kojih Banka obavlja:

  • Prijem i provjeru primljene garancije po instrukcijama banke naručioca garancije
  • Savjetovanje o promjenama i monitoring primljene garancije
  • Autentičnost loro garancija primljenih putem SWIFT-a
  • Slanje protesta prilikom aktiviranja garancije

Garancije se izdaju u skladu sa Jednoobraznim pravilima za modele garancija - ICC Uniform Rules for Demand Guarantees models with patterns (URDG 758, Revision 2010).

Klijenti kojima se mogu izdati garancije i akreditivi su solventni i bonitetni klijenti Banke, a koji posluju na polju uvoza i izvoza roba i usluga kao i klijenata koji prodaju svoje robe i usluge u okviru zemlje.