Platni promet sa inostranstvom

Ziraat Bank Montenegro AD pruža sve usluge vezane za platni promet u inostranstvu na brz, kvalitetan i siguran način sa najkonkurentnijim tarifama. Usluge se pružaju svim fizičkim licima u skladu sa propisima i ugovorom o otvaranju i vođenju računa zaključenim sa bankom.

Platni promet s inostranstvom se obavlja preko računa Ziraat Banke Montenegro kod korespondentnih banaka u inostranstvu. Zadovoljstvo nam je ponuditi Vam naše usluge sa kojima sve vrste priliva iz inostranstva direktno knjižimo na vaš račun isti dan.

Sva ino plaćanja sa obezbijeđenim pokrićem i plaćenom provizijom kao i odgovarajućom dokumentacijom:

  • primljena do 14:30 izvršavaju se istog radnog dana valuta T+0
  • primljena poslije 14:30 izvršavaju se narednog radnog dana sa valutom T+1

Provizija za ovu vrstu posla naplaćuje se u skladu sa važećom Tarifom naknada Banke.

Forma zahtjeva za izvršenje međunarodne platne transakcije

U nastavku možete preuzeti formu za međunarodnu platnu transakciju. 

Forma je dostupna na tri jezika (crnogorski, engleski i turski).

Navedenu formu klijent može koristiti prilikom iniciranja međunarodne platne transakcije.

Potrebna dokumentacija za otvaranje računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija

  • Neophodna dokumenacija za ovaranje računa fizičkih lica se zasniva na važećem identifikacionom dokumentu za rezidente (lična karta-pasoš ) a za nerezidente pasoš uz koji je klijent dužan i da dostavi i prijavu boravka u Crnoj Gori.

Ostalu dokumentaciju klijent dobija u banci i odnosi se na sljedeće segmente:

  • Zahtjev za ovaranje računa.
  • PEL Obrazac tj. "Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica".
  • Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa fizičkih lica.

(Obavezno lično prisustvo potpisnika. Potpisnici mogu biti sva punoljetna fizička lica \ koje zakonski zastupnik privrednog subjekta imenuje za raspolaganje sredstvima na računu).

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: +382 20/442 200