Teminat Mektubu

Ziraat Bank Montenegro AD, müşterilerine teminat mektupları, akreditifler, vesaik mukabili ödemeler gibi vesaik mukabili işlem yapılması hizmetinin de dahil olduğu geniş hizmet yelpazesini sunmaktadır.

Teminat mektubu, muhatabın isteği ve talimatı üzerine mektupta belirtilen şartlar oluşturulduğunda garantör bankanın mektupta belirtilen miktarı lehdara ödemeyi bağımsız ve gayrikabilirücü olarak taahhüt ettiği yasal iştir.

Nostro Teminat Mektupları

1. Performans Teminat Mektubu: Muhataba, mektupta belirtilen edimlerin lehdar tarafından yerine getirileceği ve aksi durumda belirtilen tutara kadar Bankanın sorumluğu olduğu mektup çeşidi olup aşağıdaki başlıklarda düzenlenebilmektedir.

  • Gümrüklere hitaben
  • İhale mektubu
  • Avans Mektubu
  • Performans Mektubu
  • Diğer Mektuplar

2. Ödeme Teminat Mektubu: Karadağ'da en çok kullanılan mektup çeşidi olup, vadeli alınan mal ve hizmetlerin ödeme garantisini teşkil etmektedir.

Loro Teminat Mektupları

Yurtdışı bankalardan kendi müşterileri lehine alınan teminat mektuplarıdır. Bunlarla ilgili Banka aşağıdaki işlemler yapar;

  • Verilen teminat mektupları teslim alma ve garantör bankanın talimatına göre iletme
  • Teslim alınan teminat mektuplarını takip etme ve değişiklikleri iletme
  • Loro teminat mektuplarının doğruluğunun SWIFT yoluyla kanıtlanması
  • Teminat mektuplarına istinaden ödeme (protesto) taleplerini iletme

Talep teminat mektupları, Talep Garantileri İçin ICC Yeknesak Kuralları (URDG 758, 2010 Revizyonu) gereğince verilir.

Teminat mektubu ve vesikalı akreditif hizmetlerinden mal ve hizmet ithalatı/ihracatı ya da yurt içinde mal ve hizmet satımı ile uğraşan, kredibilitesi olumlu olan Banka Müşterileri yararlanabilirler.