USLOVI ZA ODOBRENJE MORATORIJUMA

Na osnovu odredbe iz tačke 4. Odluke o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list Crne Gore", br. 046/20 od 20.05.2020.godine) (u daljem tekstu: Odluka Centralne banke Crne Gore), te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke , Ziraat Bank Montenegro AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) dana 30.10.2020. godine utvrđuje sljedeće uslove za odobrenje moratorijuma na otplatu kreditnih obaveza i načinu prijavljivanja za moratorijum:

I) Pravo na korišćenje i vrste moratorijuma

Fizička lica korisnici kredita imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju od šest mjeseci, ako:

- na dan 31.12.2019. godine nijesu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, a kredit na taj dan nije bio klasifikovan u kategoriju nekvalitetne aktive,

- je tim licima 31.3.2020. godine ili kasnije prestao radni odnos kao posljedica negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19.

Moratorijum iz stava 1 ove tačke obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnica, kamata, zatezna kamata, naknada i dr.).

Za kredite za koje je uspostavljen moratorijum rok otplate se produžava za period trajanja moratorijuma, ako banka i korisnik kredita ne ugovore drugačije.

Korisnik moratorijuma ima pravo da izabere jedan od sljedećih načina plaćanja kamate koja se obračunava za vrijeme trajanja moratorijuma:

1) plaćanje kamate za vrijeme trajanja moratorijuma u skladu sa ugovorenom dinamikom iz plana otplate kredita;

2) plaćanje ukupnog iznosa obračunate, a neplaćene kamate za vrijeme trajanja moratorijuma po isteku moratorijuma, ili

3) pripisivanje obračunate, a neplaćene kamate za vrijeme trajanje moratorijuma glavnici duga po isteku moratorijuma.

Za obračun kamate za vrijeme trajanja moratorijuma, kao i dalji tok otplate kredita, banka neće ugovarati nominalnu kamatnu stopu koja je veća od nominalne kamatne stope iz ugovora o kreditu na koji se primjenjuje moratorijum.

Za vrijeme trajanja moratorijuma banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate, niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja.

Korisnik kredita koji namjerava da ostvari pravo na moratorijum iz stava 1 ove tačke dužan je da dostavi Banci, u elektronskoj ili pisanoj formi, zahtjev za uspostavljanje moratorijuma.

Banka će da, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 7 ove tačke, sprovede radnje potrebne za realizaciju moratorijuma, uključujući i zaključivanje aneksa ugovora sa korisnikom kredita - podnosiocem zahtjeva.

Svi troškovi vezani za uspostavljanje i sprovođenje moratorijuma (obrada kredita, zaključivanje aneksa ugovora o kolateralu, ovjera ugovora i dr.) padaju na teret Banke.“

II) Restrukturiranje kredita odobrenih fizičkim licima

Banka će, na zahtjev fizičkog lica korisnika kredita, odobriti promjenu plana otplate kredita produženjem roka otplate kredita, ako je korisniku kredita 31.3.2020. godine ili kasnije smanjena zarada za najmanje 10% kao posljedica negativnog uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19. 

Korisniku kredita iz stava 1 ove tačke sa neto zaradom koja je prije smanjenja iznosila 550,00 EUR i više, a nakon smanjenja zarade neopterećeni dio zarade iznosi manje od 220,00 EUR, rok otplate kredita produžava se tako da iznos neopterećenog dijela zarade nakon izmjene plana otplate kredita ne bude manji od 220,00 EUR, osim ako se korisnik kredita i banka ne dogovore drugačije.

Korisniku kredita iz stava 1 ove tačke sa neto zaradom koja je prije smanjenja iznosila manje od 550,00 EUR rok otplate kredita produžava se tako da iznos neopterećenog dijela zarade nakon izmjene plana otplate kredita ne bude manji od iznosa neopterećenog dijela zarade koji je korisnik kredita imao neposredno prije smanjenja zarade, osim ako se korisnik kredita i banka ne dogovore drugačije.

U slučaju restrukturiranja gotovinskih kredita odobrenih fizičkim licima iz stava 1 ove tačke, ne primjenjuju se ograničenja koja se odnose na rokove otplate kredita utvrđena Odlukom o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima ("Službeni list CG", broj 58/19).

Korisnik kredita koji namjerava da ostvari pravo iz stava 1 ove tačke dužan je da dostavi banci, u elektronskoj ili pisanoj formi, zahtjev za izmjenu plana otplate kredita.

Banka će, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 5 ove tačke, sprovede radnje potrebne za realizaciju izmjene plana otplate kredita, uključujući i zaključivanje aneksa ugovora.

Svi troškovi vezani za uspostavljanje novog plana otplate kredita (obrada kredita, zaključivanje aneksa ugovora o kolateralu, ovjera ugovora i dr.) padaju na teret banke.