Stambeni Krediti

Opis:

Stambeni krediti su dugoročni krediti namijenjeni klijentima koji primaju u cjelosti ili djelimično redovne mjesečne prihode  preko transakcionog računa otvorenog kod Banke. Ova vrsta kredita se isplaćuje na način da se sredstva odobrenog kredita direktno prenose na račun prodavca/investitora. U slučaju finansiranja izgradnje kuće, zbog specifičnosti finansiranja gdje se isplata vrši u skladu sa utvrđenim rasporedom i građevinskim situacijama, Banka može prenijeti određeni dio iznosa kredita direktno na račun klijenta.

Glavne karakteristike kredita:

 • Do 150.000 EUR
 • Rok dospijeća (otplate) od 12 do 240 mjeseci
 • Nominalna fiksna kamatna stopa od 5,49% godišnje.
 • Provizija za obradu kredita od 1,00% od iznosa kredita
 • Mogućnost izbora varijabilne kamatne stope već od 4,49%+6M EURIBOR

Glavna sredstva obezbjeđenja kredita:

 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa potvrdom o redovnoj isplati zarade
 • Administrativna zabrana podnosioca zahtjeva za kredit
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje podnosioca zahtjeva za kredit i/ili žiranata
 • Hipoteka I reda na na nepokretnosti koja  se kupuje sredstvima odobrenog kredita. Potrebno je da procijenjena vrijednost nepokretnosti, nakon primijenjenog diskonta, pokriva cjelokupan iznos kredita
 • Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist banke (na osnovu procjene rizika)
 • U zavisnosti od procjene rizika, Banka može zahtijevati i  druga sredstva obezbjeđenja kredita

Korisnik kredita može imati i sudužnika (koji je takođe regularan klijent Banke) koji je kreditno sposoban i za koga važe isti uslovi kredita.

(Banka zadržava pravo da prihvati alternativne vrste obezbjeđenja kredita, a na osnovu procjene rizika podnosioca zahtjeva za kredit)

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda o zaposlenju od strane poslodavca
 • Administrativna zabrana
 • Saglasnost za pristup Regulatornom kreditnom birou
 • Izvještaj o procjeni nepokretnosti koja je predmet hipoteke
 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke

Reprezentativni primjer:

U tabeli ispod prikazan je reprezentativni plan otplate Ziraat Stambenog kredita;

Reprezentativni primjer stambenog kredita

Iznos50.000 EUR
Rok otplate
120
Nominalna Kamatna Stopa
5,49%
Mjesečni Anuitet
542,33 EUR 
Provizija za obradu kredita 500 EUR
Ukupna kamata15.079,04 EUR
Efektivna kamatna stopa 5,86%
Ukupan iznos koji klijent plaća (*) 65.584,04 EUR

(*)Ukupan iznos koji klijent plaća uključuje iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, mjenicu od 2,00 EUR i troskove uvida u Regulatorni kreditni biro od 3,00 EUR.

U obračun ukupnih troškova kredita i efektivne kamatne stope nijesu uključeni troškovi procjene nekretnine, osiguranja imovine i života. Svi ovi troškovi će biti uključeni u konačni obračun.