SAOPŠTENJE BANKE U VEZI MORATORIJUMA

OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA

U skladu sa Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja pandemije novog korona virusa na finansijski sistem („Sl.list Crne Gore“ br. 19/20), obavještavamo Vas da za vrijeme trajanja Odluke korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana, odnosno, najduže do prestanka važenja navedene Odluke Centralne banke Crne Gore, zavisno od toga koji datum prije nastupi.

Dostavljanje zahtjeva za odlaganje otplate kredita u trajanju do 90 dana

Klijenti koji žele da iskoriste mogućnost odlaganja otplate kredita u trajanju do 90 dana, zahtjev mogu dostaviti na jedan od sljedećih načina:

̶ slanjem pošte na adresu Ulica Slobode 84, 81000 Podgorica, Crna Gora, naslovljenu sa "Odlaganje kreditnih obaveza".

̶ slanjem podataka na e-mail adresu office@ziraatbank.me ili

̶ pozivom na broj +38220442200,

Klijent je u obavezi da u zahtjev unese sve pojedinosti potrebne za identifikaciju lica, kao i pojedinosti pravnog posla koje je klijent zaključio sa Bankom, a po kom osnovu Banka potražuje sredstva od njega i po kom osnovu se obraća Banci.

Fizička lica - ime i prezime, JMBG, adresa, kontakt telefon, naziv poslodavca, broj ili tip kredita za koji/e želi da prolongira otplatu i rok odlaganja otplate kredita (30/60/90 dana).

Pravna lica - ime firme, PIB, sjedište firme, kontakt telefon, broj ili tip kredita za koji/e se prolongira otplata i rok odlaganja otplate kredita (30/60/90 dana).

Dostavljanjem podataka na naprijed navedeni način klijent je saglasan da banka može obrađivati lične podatke u cilju njegove identifikacije a koje joj dobrovoljno stavlja na raspolaganje i pod materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdi da su tačni.

Više podataka o drugoj fazi Moratorijuma možete pronaći na ovom linku.