Krediti za renoviranje i adaptaciju

Opis:

Krediti za renoviranje i adaptaciju kuće / stana su uglavnom dugoročni krediti namijenjeni klijentima koji primaju u cjelini ili djelimično redovne mjesečne prihode preko transakcionog računa otvorenog kod Banke. Ova vrsta proizvoda uključuje prenos sredstava na račun dobavljača / investitora / graditelja otvoren u Banci, dok do 50% od odobrenog iznosa može biti isplaćeno na račun klijenta.

Glavne karakteristike kredita:

 • Do 50.000 EUR
 • Dospjeće (rok otplate) od 12 do 180 mjeseci
 • Nominalna fiksna kamatna stopa od 7,25% godišnje
 • Provizija za obradu kredita od 1,00% od iznosa kredita
 • Na osnovu procjene rizika klijenta, postoji i mogućnost odobravanja kredita bez hipoteke i žiranta do iznosa od 15.000 EUR.

Glavna sredstva obezbjeđenja kredita:

 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa potvrdom o redovnoj isplati zarade
 • Administrativna zabrana podnosioca zahtjeva za kredit
 • Mjenično ovlašćenje podnosioca zahtjeva za kredit i/ili žiranata
 • Hipoteka I reda na nepokretnosti koja  se kupuje sredstvima odobrenog kredita. Potrebno je da procijenjena vrijednost nepokretnosti, nakon primijenjenog diskonta, pokriva cjelokupan iznos kredita
 • Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke (na osnovu procjene rizika)
 • Druga sredstva obezbjeđenja koje se smatraju odgovarajućim  od strane uprave Banke

(Banka zadržava pravo da prihvati alternativne  sredstva obezbjeđenja na osnovu procjene rizika podnosioca zahtjeva za kredit)

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Potvrda o zaposlenju od strane poslodavca
 • Administrativna zabrana
 • Saglasnost za pristup Regulatornom kreditnom birou
 • Izvjestaj o procjeni nepokretnosti koja je predmet hipoteke
 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke

Reprezentativni primjer:

U tabeli ispod prikazan je reprezentativni plan otplate Ziraat kredita za renoviranje i adaptaciju;

Reprezentativni primjer kredita za renoviranje i adaptaciju
Iznos15.000 EUR
Rok otplate
60 mjeseci
Nominalna Kamatna Stopa7,75%
Mjesečni Anuitet302,31 EUR 
Provizija za obradu kredit
 150 EUR
Ukupna kamata
3.138,55 EUR
Efektivna kamatna stopa
 8,5%
Ukupan iznos koji klijent plaća (*)
18.293,55 EUR
(*)Ukupan iznos koji klijent plaća uključuje iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, mjenicu od 2,00 EUR i troskove uvida u Regulatorni kreditni biro od 3,00 EUR.

U obračun ukupnih troškova kredita i efektivne kamatne stope nijesu uključeni troškovi procjene nekretnine, osiguranja imovine i života. Svi ovi troškovi će biti uključeni u konačni obračun.