Gotovinski krediti pokriveni depozitom

Opis:

Gotovinski krediti pokriveni depozitom su namijenjeni svim klijentima koji garantuju povraćaj odobrenog kredita sredstvima koja su deponovana kod Banke tokom cijelog perioda otplate. Klijent može koristiti ovaj proizvod ako ima otvoren transakcioni račun u Banci, i ako se depozit nalazi na računu kod Banke.

Otplata kredita može se vršiti preko jednakih mjesečnih rata ili u jednakim mjesečnim anuitetima, u zavisnosti od iznosa depozita koji se koristi kao kolateral.

Raspon između kamatne stope primijenjene na depozit i kamatne stope na kredit je 2,50. Iznos depozita ne može biti manji od 100% od iznosa kredita. Obrada kredita je 0,50% od iznosa kredita. 


Sredstva obezbjeđenja kredita:

  • Potpisan ugovor kojim se definiše depozit koji je obezbjeđenje kredita
  • Mjenice korisnika kredita

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Saglasnost za pristup Regulatornom kreditnom birou
  • Ugovor o oročenom depozitu kod Banke

Reprezentativni primjer:

U tabeli ispod prikazan je reprezentativni plan otplate Ziraat gotovinskog kredita koji je pokriven depozitom.

Reprezentativni plan otplate


Gotovinski kredit pokriven depozitom
İznos
15.000 EUR
Rok otplate
36 mjeseci
Nominalna Kamatna Stopa
5,00%
Mjesečni Anuitet
449,55 EUR
Provizija za obradu kredita
0,50% od iznosa kredita
Ukupna kamata
1.183,86 EUR
Efektivna kamatna stopa
5,49%
Ukupan iznos koji klijent plaća (*)
16.263,86 EUR

(*) Ukupan iznos koji klijent plaća uključuje iznos kredita, ukupnu kamatu, naknadu za obradu kredita, mjenicu od 2,00 EUR i troškove uvida u Regulatorni kreditni biro od 3,00 EUR.