DRUGA FAZA MORATORIJUMA – USLOVI I INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU

Na osnovu odredbe iz tačke 4. Odluke o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list Crne Gore", br. 046/20 od 20.05.2020.godine) (u daljem tekstu: Odluka Centralne banke Crne Gore), Ziraat Bank Montenegro AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) dana 01.06.2020. godine utvrđuje sljedeće uslove za odobrenje moratorijuma na otplatu kreditnih obaveza i načinu prijavljivanja za moratorijum:

I. Pravo na korišćenje moratorijuma

1. Korisnici kredita, koji su započeli ranije korišćenje moratorijuma, imaju pravo da koriste taj moratorijum do isteka njegovog trajanja , odnosno do 90 dana, a nakon isteka tog perioda imaju pravo da se prijave za korišćenje moratorijuma pod uslovima iz ove objave;

2. Pravo da se prijave za korišćenje moratorijuma na otplatu kreditnih obaveza imaju i korisnici kredita, koji ga nijesu do sada koristili, pod istim uslovima kao i korisnici kredita, koji su otpočeli i sada koriste moratorijum; 

II. Uslovi za odobravanje fizičkim licima – potrošačima moratorijuma na kredite, isključujući obaveze prekoračenje po transakcionom računu

Banka može odobriti moratorijum ukoliko su ispunjeni sljedeći preduslovi, i to:

̶ korisnik kredita – fizičko lice nije na 31.12.2019.god. imao kašnjenje u otplati kredita, duže od 90 dana, odnosno, čiji kredit nije na navedeni datum bio klasifikovan kao nekvalitetan (klasifikacione kategorije C; D i E);

̶ kredit nije restrukturiran u 2020. godini;

̶ korisnik kredita je dostavio dokumentaciju kojom dokazuje pogoršanje svoje finansijske pozicije za otplatu kreditnih obaveza, i to: 

a) potvrda ili drugi odgovarajući dokument, kojim se dokazuje gubitak zaposlenja/otkaz, usljed nastanka epidemije izazvane novim koronavirusom;

b) dokumentovani dokaz o gubitku  mjesečnog prihoda po drugim osnovama u odnosu na period koji je prethodio epidemiji novim koronavirusom.  

III.  Uslovi za  odobravanje moratorijuma pravnim  licima, preduzetnicima  i drugim licima koji obavljaju registrovanu djelatnost

  Banka može odobriti moratorijum, ukoliko:

̶ korisnik kredita nije na 31.12.2019. imao kašnjenje u otplati kredita, duže od 90 dana, odnosno čiji kredit nije na navedeni datum bio klasifikovan kao nekvalitetan (klasifikacione kategorije C; D i E);

̶ kredit nije restrukturiran u 2020. godini;

̶ je korisnik kredita privredno društvo koje je usljed mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT-a), a u cilju smanjenja negativnog uticaja korona virusa, bilo na listi kompanija koje nisu mogle obavljati djelatnost

̶ korisnik kredita dostavi dokumentaciju, kojom dokazuje  negativan uticaj epidemije novog koronavirusa na njegovo finansijsko stanje: 

a) finansijske izvještaje na 31.05.2019. i 31.05.2020.godine; 

b) otkaz /izmjene ugovora sa poslovnim partnerima, uzrokovanih epidemijom koronavirusom; 

c) pad prometa preko računa kod poslovnih banaka, povećanje potraživanja ili drugu relevantnu dokumentaciju, na osnovu koje bi Banka mogla utvrditi ugroženost poslovanja. 

Način prijavljivanja za moratorijum i obavještavanje korisnika kredita

Prijavljivanje za moratorijum, korisnici kredita mogu izvršiti elektronskom poštom na e-mail: office@ziraatbank.me

Korisnik kredita, koji se prijavljuje za moratorijum, može dokumentaciju, sa dokazima, dostaviti putem elektronske pošte, na e-mail: office@ziraatbank.me, ili neposredno, u neku od poslovnica Banke.

Banka će, u roku od 8 radnih dana od prijema tražene dokumentacije po izvršenoj prijavi za moratorijum, obavijestiti korisnika kredita o odluci o ispunjenosti uslova za moratorijum, kao i o periodu odobrenog moratorijuma (na 30, 60 ili 90 dana)  na otplatu kreditnih obaveza. 

IV.  Restrukturiranje

Korisnici kredita, uključujući i one koji nijesu ispunili uslove za odobravanje moratorijuma, mogu se obratiti zahtjevom Banci za restrukturiranje kredita, ukoliko:

̶ korisnik kredita nije na 31.12.2019. imao kašnjenje u otplati kredita, duže od 90 dana, odnosno, čiji kredit nije na navedeni datum bio klasifikovan kao nekvalitetan (klasifikacione kategorije C; D i E) i nije bio restrukturiran u 2020. godini;

̶ korisnik kredita može dokumentovano dokazati da je njegova finansijska pozicija pogoršana, ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegovo poslovanje od pojave ovog virusa u svijetu.